കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവര്‍ക്കിടയില്‍ നിലവിലുള്ള ഒരു നേര്‍ച്ച. ഗര്‍ഭിണികള്‍ക്കും ശിശുക്കള്‍ക്കും രോഗമോ മറ്റ് അസൂഖമോ ഉണ്ടായാല്‍ മുത്തിയൂട്ട് നടത്തും. യേശുവിന്റെ വളര്‍ത്തുപിതാവ്, മാതാവ്, യേശു എന്നിവരെ സങ്കല്‍പിച്ച് മൂന്ന് പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും ദാനം ചെയ്യുകയും പ്രാര്‍ത്ഥന നടത്തുകയുമാണ് മുത്തിയൂട്ട്.