വേട്ടക്കാരുടെ ഒളിമാടം. വലിയ വൃക്ഷങ്ങളുടെ മുകളില്‍ മൃഗങ്ങളെ എയ്യുവാനുള്ള രക്ഷാസങ്കേതമായി വച്ചുകെട്ടുന്ന പൊത്ത് (ഏറുമാടം).