കാവുകളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും നടത്തുന്ന അടിയന്തരങ്ങള്‍. ഇതു ഉത്‌സവത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. കാളിയൂട്ട്, ആണ്ടിയൂട്ട് എന്നിങ്ങനെ ചില കലാരൂപങ്ങളുമുണ്ട്. ചില ബലികര്‍മ്മങ്ങളെയും ദാനകര്‍മ്മങ്ങളെയും അങ്ങനെ പറയുന്നു. കാലിച്ചന്തൂട്ട്, ബലിയൂട്ട്, ശ്രാദ്ധമൂട്ട്, വാവൂട്ട്, കാലുകഴുകിച്ചൂട്ട് തുടങ്ങിയ പലതരം ഊട്ടുകളുണ്ട്.