മരണാനന്തരമുള്ള വിലാപപ്പാട്ട്. മരിച്ചയാളുടെ മഹിമകളെ പുകഴ്ത്തിപ്പാടുകയാണ്. സ്ത്രീകള്‍ സംഘംചേര്‍ന്ന് നെഞ്ചത്തടിച്ചുകൊണ്ട് പാടുന്നതാണിത്. തെക്കന്‍ കേരളത്തില്‍ ഇതിനായി കൂലിക്ക് ആളെ കിട്ടും.