ചിലപ്പതികാരത്തിലെ നായികയായ കണ്ണകിയുടെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള ദേവത. ഒരു മുല പറിച്ചെറിഞ്ഞു എന്നതില്‍ നിന്നാണ് ഒറ്റമുലച്ചി എന്നു പേര്.