പക്ഷിപീഡ നീക്കാന്‍ വണ്ണാന്‍മാരും പുള്ളുവരും മറ്റും നടത്തുന്ന മാന്ത്രിക കര്‍മ്മത്തിന് ചിത്രീകരിക്കാറുള്ള കളം. ഇത് അനുകരണ മന്ത്രവാദത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്.