പടേനിയുടെ ഭാഗമായി അടവി, പാന തുടങ്ങിയവ കൂടി നടത്തപ്പെടാറുണ്ട്. പാനക്കളത്തിലിരുന്ന് പറകൊട്ടി ചാറ്റുന്നത് വേലന്മാരാണ്. പാനതുള്ളവും ആ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ നടത്തും. തുള്ളുന്ന ആള്‍ തെങ്ങിന്‍പൂക്കുല കൊണ്ടലങ്കരിച്ച പാനക്കുറ്റിയെടുത്താണ് വാദ്യമേളങ്ങള്‍ക്കനുഗുണമായി തുള്ളുക. മരം കൊണ്ട് നിര്‍മ്മിച്ച കുറഅറിയില്‍ പൂക്കുലയുടെ അടിഭാഗം തിരുകിക്കയറ്റിയുറപ്പിച്ചിരിക്കും. മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലെ പാനക്കു ഉപയോഗിക്കുന്ന പാനത്തണ്ടുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ സ്വഭാവവും.