പടയണിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ചു കോലങ്ങള്‍. ഗണപതിക്കോലം, മറുതാക്കോലം, പക്ഷിക്കോലം, യക്ഷിക്കോലം, മാടന്‍കോലം എന്നിവയാണവ. ആരംഭ ദിവസങ്ങളിലൊന്നും അഞ്ചുകോലങ്ങള്‍ പതിവില്ല.