കുട്ടികളുടെ പല വിനോദങ്ങളും പാഞ്ഞുകളിയില്‍പ്പെടുന്നു. കിളിത്തട്ടുകളി, കാക്കയും പൊന്നും കളി, ആച്ചുകളി, ലാഹികളിസ സോഡികളി തുടങ്ങിയവയില്‍ പ്രതിയോഗിയുടെ സ്പര്‍ശനം ഏല്‍ക്കാതെ പാഞ്ഞുകളിക്കേണ്ടതായുണ്ട്.