കഴുത്തില്‍ക്കെട്ടുന്ന ഒരു പഴയ സ്വര്‍ണാഭരണം. മതഭേദമില്ലാതെ എല്ലാവരും പത്താക്ക് ധരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. വിവാഹിതകളായ യുവതികള്‍ക്ക് ഈ ആഭരണത്തോട് വലിയ ഭ്രമമായിരുന്നു. കാശും പത്താക്കും ഒരു മാലപോലെ കോര്‍ത്തുകെട്ടുന്ന പതിവുമുണ്ടായിരുന്നു.