നായന്‍മാരില്‍ ചില വിഭാഗക്കാര്‍ നടത്താറുള്ള പരേതക്രിയ. മരിച്ച പുല പോകുന്ന ദിവസം ചെയ്യുന്ന കര്‍മ്മവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സദ്യയും മാറ്റും.