കുറുമരില്‍ ഒര വിഭാഗം. തേന്‍ശേഖണത്തില്‍ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരാണ് തേന്‍കുറുമര്‍. പുല്‍പള്ളി, മുണ്ടക്കൈ, തിരുനെല്ലി,പാക്കം,ഏര്യപ്പള്ളി, മുത്തങ്ങ, കല്ലൂര് തുടങ്ങിയ(വയനാട്) പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇവരെ കൂടുതല്‍ കാണുക. ഇവരെ കാട്ടുനായ്ക്കന്‍മാരെന്നും പറയും.