തൂക്കം എന്ന അനുഷ്ഠാനം നടത്തുന്ന കാവുകളെ തൂക്കക്കാവ് എന്നു പറയും. ദക്ഷിണകേരളത്തിലെ ചില ഭഗവതിക്കാവുകള്‍ ഈ ഗണത്തില്‍പ്പെടുന്നു. വെളിച്ചപ്പാട് തുള്ളല്‍, കോഴിബലി തുടങ്ങിയ കര്‍മങ്ങള്‍ ഇത്തരം കാവുകളില്‍ സാധാരണമത്രെ.