രോഗദേവതകളിലൊന്ന്. വണ്ണാന്‍മാര്‍ തൂവക്കാരന്റെ തെയ്യം കെട്ടിയാടാറുണ്ട്. ഈ പുരുഷദേവതയെക്കൂടാതെ തൂവക്കാളി എന്ന സ്ത്രീദേവതയുമുണ്ട്.