ചത്താലും പെറ്റാലുമുള്ള ആ ശൗചം നീങ്ങുന്നതിന് വണ്ണാത്തിമാറ്റ് ഉടുത്ത് കുളിക്കുമായിരുന്നു.