അഥവാ

(സങ്കീ.104)
ഗായകന്‍: കര്‍ത്താവാം ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുപാടും
കര്‍ത്താവിലെന്നുമെന്‍ ആനന്ദം
കര്‍ത്താവിന്‍ മഹത്വം ശാശ്വതമല്ലോ
കര്‍ത്താവിന്‍ നാമം കീര്‍ത്തിക്കാം.
ജനം: കര്‍ത്താവാം…..
ഗായകന്‍: പര്‍വ്വതനിരകളില്‍ സമൃദ്ധിയേകി
താഴ്‌വാരങ്ങളില്‍ നീര്‍ച്ചാലുമേകി
ഭൂമിയെ ഫലപുഷ്ടിയാക്കിടുന്ന
ദൈവമേ നിന്‍ നാമം വാഴ്ത്തിടുന്നു
ജനം: കര്‍ത്താവാം….
ഗായകന്‍: ഭൂമിയിലെങ്ങുമേ നിറഞ്ഞിടുന്നു
വൈവിദ്ധ്യപൂര്‍ണ്ണമാം സൃഷ്ടികളെ
മര്‍ത്ത്യന്റെ നന്മക്കായ് നല്‍കിയ കാരുണ്യ
ദൈവമേ നിന്‍ നാമം വാഴ്ത്തിടുന്നു.
ജനം: കര്‍ത്താവാം….
ഗായകന്‍: ജീവശ്വാസം അങ്ങു നല്‍കിടുന്നു
സൃഷ്ടികളില്‍ ജീവന്‍ തുടിച്ചിടുന്നു
ഭൂമുഖമെന്നും നവമാക്കി മാറ്റിടും
ദൈവമേ നിന്‍ നാമം വാഴ്ത്തിടുന്നു.
ജനം: കര്‍ത്താവാം…..
ഗായകന്‍: ജീവിതകാലം മുഴുവന്‍ നിന്നുടെ
മഹിമകള്‍ വാഴ്ത്തിടാം കൃപയേകിടാം
സമൃദ്ധിയാലെന്നെ സമ്പന്നമാക്കിയ
ദൈവമേ നിന്‍ നാമം വാഴ്ത്തിടുന്നു.
ജനം: കര്‍ത്താവാം….