81.     കരിചാള
82.     കക്രോണി
83.     കോക്കോല
84.     നെടുംകോക്കോല
85.     തൊണ്ടുകോക്കോല
86.     കരിനെ ത്തോലി
87.     വെള്ള നെത്തോലി
88.     കോനെത്താലി
89.     തേരകചാള
90.     ഊളി
91.     കാക്കതെരണ്ടി
92.     പാച്ചക്കാരന്‍ തെരണ്ടി
93.     ചീനികോരി തെരണ്ടി
94.    വാളപ്പുടന്‍ തെരണ്ടി
95.    ചാപ്പന്‍ തെരണ്ടി
96.     ഒറ്റമൂക്കന്‍ തെരണ്ടി
97.     തെക്കന്‍ തെരണ്ടി
98.     പച്ചക്കണ്ണല്‍ തെരണ്ടി
99.     ചൊക്കന്‍തെരണ്ടി
100.     കവയന്‍സ്രാവ്