ശേഷം താമൂരിപ്പാട്ടുന്നു തീപ്പെട്ടാൽ തിരുവന്തളി കഴിവോളം ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് മങ്ങാട്ടച്ചൻ ഉടയതായി തിരുവന്തളി കഴിഞ്ഞാൽ വഴിമൂപ്പിൽ രാജാക്കന്മാരെ പട്ടം കെട്ടിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഊരിന്നും ഗ്രാമത്തിന്നും മറ്റും പല പ്രഭുക്കന്മാരും എത്തി, തിരുവളയനാട്ടമ്മയെ എഴുന്നെള്ളിച്ചു. “ബ്രഹ്മൻ വിഷ്ണു മഹെശ്വരൻ” എന്നു കല്പിച്ചു പൊൻ വിളക്കും നിറപറയും വെച്ചു, നിലമണിഞ്ഞു വിതാനിച്ചു പള്ളിമാറടി എഴുന്നെള്ളിച്ചു, ചേരമാൻ വാളും പിടിച്ചു സിംഹാസനത്തിന്മേൽ വെള്ളയും കരിമ്പടവും വിരിച്ചു, വീരചങ്ങലയും ധരിച്ചു തിരുമുടിവട്ടം കെട്ടി, അഴലൂർ (അയലൂർ) ശാർക്കര രണ്ടു വഴിയിൽ മൂവാറു ൧൮സംഘവും കൂടി എത്തി, “ചേരമാന്നാടു ൧൬0 വഴിനാട്ടിലും കോയ്മസ്ഥാനം നടത്തി, പശുബ്രാഹ്മണരെയും ദേവന്മാരെയും രക്ഷിച്ചു, പെണ്ണൂംപിള്ളയും ആനന്ദിപ്പിച്ചു വഴിപിഴ തീർത്തു; മഹാ രാജാവായിരുന്നു വാഴുക” എന്നു കല്പിച്ചു, ബ്രാഹ്മണരും വെട്ടത്തു കോവിലും തിനയഞ്ചേരി ഇളയതും ആഴുവാഞ്ചേരി തമ്പ്രാക്കളും കൂടി തിരുമുടി പഴയരി ചാർത്തി, ധർമ്മഗുണത്തു പണിക്കർ ഉടവാൾ അണച്ചു, പണ്ഡാരഭൂമുഖത്തിരുന്നരുളി, ൫000 നായർ പ്രഭുകർത്താവു തൊഴുതു ചേകിച്ചു. പിന്നെ ൧oooത്തിന്റെ ചെകവു കഴിഞ്ഞു. നല്ല നേരം കൊണ്ടു കോഴിക്കോട്ടേക്ക് എഴുന്നെള്ളുമ്പോൾ ൧൮ വാദ്യവും അടിപ്പിച്ചു. മുത്തുകടയും (വെങ്കൊറ്റക്കുട) രത്നത്തെയും പിടിപ്പിച്ചു. പള്ളിത്തണ്ടിന്മേൽ ഇരുന്നള്ളി, വെള്ളിക്കാളാഞ്ചിയും പൊന്നിൻ കാളാഞ്ചിയും പിടിപ്പിച്ചു പൊന്നും വെള്ളിയും കെട്ടിയ പലിശക്കാരെക്കൊണ്ടു അകമ്പടി തട്ടുംതട്ടിച്ചു നടവെടിവെപ്പിച്ചു കൈത്തോക്കിൻ പുരുഷാരത്തോടും കൂടി പന്നിയങ്കര എഴുന്നെള്ളി, ദുർഗ്ഗാദേവി തൃക്കൺ പാർത്തു, ൫ooo പ്രഭുകർത്താവും കോഴിക്കൊട്ട് തലച്ചെണ്ണോരും കോശയും കാതിയാരും തണ്ടിന്മേൽ അകമ്പടി നടന്നു, ൧ooooത്തിൽ മുപ്പത്തരണ്ടിലുള്ളവർ കച്ചയും തലയിൽ കെട്ടുംകെട്ടി, ൧oooo ലോകരും കൂടി കല്ലായ്ക്കൽ ചെന്നു “മുമ്പിൽ മാറ്റാൻ” എന്നു കല്പിച്ചു, മൂനാം ചുവട്ടിൽ കളിച്ചു വഴക്കം ചെയ്തു അകമ്പടി നടന്നു പൂവാട വിരിച്ചു കാൽനട എഴുന്നെള്ളി ആയമ്പാടി കോവിലകം പൂക്കു, അമ്മ വന്ദിച്ചു തിരുമുടി പഴയരി ചാർത്തി, അനുഗ്രഹവും കൊണ്ടി തളിയിൽ ഭഗവാനെ തൃക്കൺ പാർത്തു തിരുവളയനാട്ടും പരക്കലും എഴുന്നെള്ളി, ഓശവെടിയും വെപ്പിച്ചു വേരൻപിലാക്കീഴ് ൧0000ത്തിന്റെ കൂട്ടം വിരുന്നുസ്ഥാനവും മാനവും മേനിയും പറഞ്ഞു പഴമയും പറഞ്ഞു, സ്വരൂപത്തിലെ പട്ടോലെക്കും പഴനടെക്കും പഴയ മുനിമാർ വചനത്തിന്നും മറിവും പിഴയും വരാതെ കണ്ടു, അനുവാദം കൊടുപ്പിച്ചു, ശിലവിന്നു (നാളും കോളും അതിന്നും പണയം പിടിപ്പാൻ അറയും തുറയും) കല്പിച്ചു. പുരുഷാരപ്പാടും മുമ്പിൽ കല്പിച്ച സേവകളും കഴിപ്പിച്ചു. ഭട്ടത്തിരിമാർക്ക് കിഴി വെച്ചു നമസ്കരിച്ചു അനുഗ്രഹവും വാങ്ങി നാടും നഗരവും തുറയും കച്ചോടവും തെളിയിപ്പിച്ചു വേളാത്ത പെണ്ണിനെ വേൾപിച്ചു, ഉപനയിക്കാത്ത ഉണ്ണിയെ ഉപനയിപ്പിച്ചു, ക്ഷേത്രങ്ങളും കാവുകളും ഓട്ടുപൊളി തീർത്തു. കലശം കഴിപ്പിച്ചു മുതലും വെച്ചു ആളെയും കല്പിച്ചു, ബ്രാഹ്മണർക്ക് കർമ്മം കഴിപ്പാൻ മുതലില്ലാത്തവർക്ക് മുതലും ദാനം ചെയ്തു. നാടുകളെ വഴിപോലെ രക്ഷിപ്പാൻ അവിടവിടെ ആളുകളെയും കല്പിച്ചു മുതലും വെച്ചു. മങ്ങാട്ടച്ചൻ ഇളയതു പണിക്കരും തിരുവുള്ള കാര്യ്യക്കാരും കൂടി സ്വരൂപകാര്യ്യം വിചാരിച്ചിരിക്കും കാലം മഹാമകം വന്നണഞ്ഞു, മഹാ മകവേല കഴിപ്പാനായികൊണ്ടു തിരുനാവായ്ക്കെഴുന്നെള്ളി ഇരിക്കുന്നു. മഹാ രാജാവായിരിക്കുന്ന കന്നലകോനാതിരി. പിന്നെ ൪ കാര്യ്യക്കാർ എന്നു പറയുന്നതിൽ മുമ്പിൽ എഴുത്തച്ചനായ മങ്ങാട്ടച്ചൻ, പിന്നെ നാടുവാഴിയെ വാഴിപ്പാൻ ദേശവാഴിയാക്കി കല്പിച്ചിട്ടുള്ള തിനയഞ്ചെരി ഇളയതും, ധർമ്മഗുണത്തുപണിക്കർ ഉടവാൾ അണച്ചു. തിരുമേനി വിയർപ്പിച്ചു ഴിവാനയ്ക്കൊണ്ട് രാജായ്മസ്ഥാനവും സമ്പ്രദായവും കല്പിച്ചു, സ്വരൂപകാര്യ്യക്കാരനായി, ശേഷം പാറനമ്പിയെ പള്ളിയറപ്രവൃത്തിക്കകൊണ്ടു വെച്ചു അറ പലകയും കിഴിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.