ദശകം പതിനാറ്

 

16.1 ദക്ഷോ വിരിഞ്ചതനയോƒഥ മനോസ്തനൂജാം ലബ്ധ്വാ പ്രസൂതിമിഹ ഷോഡശ ചാപ കന്യാഃ ധർമേ ത്രയോദശ ദദൗ പിതൃഷു സ്വധാം ച സ്വാഹാം ഹവിർഭുജി സതീം ഗിരിശേ ത്വദംശേ

16.2 മൂർത്തിർഹി ധർമഗൃഹിണീ സുഷുവേ ഭവന്തം നാരായണം നരസഖം മഹിതാനുഭാവം യജ്ജന്മനി പ്രമുദിതാഃ കൃതതുര്യഘോഷാഃ പുഷ്പോത്കരാൻപ്രവവൃഷുർനുനുവുഃ സുരൗഘാഃ

16.3 ദൈത്യം സഹസ്രകവചം കവചൈഃ പരീതം സാഹസ്രവത്സരതപസ്സമരാഭിലവ്യൈഃ പര്യായനീർമിതതപസ്സമരൗ ഭവന്തൗ ശിഷ്ടൈകകങ്കടമമും ന്യഹതാം സലലിം

16.4 അന്വാചരന്നുപദിശന്നപി മോക്ഷധർമം ത്വം ഭ്രാതൃമാൻ ബദരികാശ്രമമദ്ധ്യവാത്സീഃ ശക്രോƒഥ തേ ശമതപോബലനിസ്സഹാത്മാ ദിവ്യാംഗനാപരിവൃതം പ്രജിഘായ മാരം

16.5 കാമോ വസന്തമലയാനിലബന്ധുശാലീ കാന്താകടാക്ഷവിശിഖൈർവികസദ്വിലാസൈഃ വിധ്യന്മുഹുർമുഹുരകമ്പമുദീക്ഷ്യ ച ത്വാം ഭീതസ്ത്വായാഥ ജഗദേ മൃദുഹാസഭാജാ

16.6 ഭീത്യാലമംഗജവസന്തസുരാംഗനാ വോ മന്മാനസന്ത്വിഹ ജുഷുധ്വമിതി ബ്രുവാണഃ ത്വം വിസ്മയേന പരിതഃ സ്തുവതാമഥൈഷാം പ്രാദർശയഃ സ്വപരിചാരകകാതരാക്ഷീഃ

16.7 സമ്മോഹനായ മിലിതാ മദനാദയസ്തേ ത്വദ്ദാസികാപരിമളൈഃ കില മോഹമാപുഃ ദത്താം ത്വയാ ച ജഗൃഹുസ്ത്രപയൈവ സർവ- സ്വർവാസിഗർവശമനീം പുനരുർവശീം താം

16.8 ദൃഷ്ട്വോർവശീം ത്വം കഥാം ച നിശമ്യ ശക്രഃ പര്യാകുലോƒജനി ഭവന്മഹിമാവമർശാത്‌ ഏവം പ്രശാന്തരമണീയതരോƒവതാരസ്‌ ത്വത്തോƒധികോ വരദ കൃഷ്ണതനുസ്ത്വമേവ

16.9 ദക്ഷസ്തു ധാതുരതിലാളനയാ രജോന്ധോ നാത്യാദൃതസ്ത്വയി ച കഷ്ടമശാന്തിരാസീത്‌ യേന വ്യരുന്ധ സ ഭവത്തനുമേവ ശർവം യജ്ഞോ ച വൈരപിശുനേ സ്വസുതാം വ്യമാനീത്‌

16.10 കൃദ്ധേശമർദിതമഖഃ സ തു കൃത്തശീർഷോ ദേവപ്രസാദിതഹരാദഥ ലബ്ധജീവഃ ത്വത്പൂരിതക്രതുവരഃ പുനരാപ ശാന്തിം സ ത്വം പ്രശാന്തികര പാഹി മരുത്പുരേശ