ദശകം ഇരുപത്

20.1 പ്രിയവ്രതസ്യ പ്രിയപുത്രഭൂതാദാഗ്നീധ്രരാജാദുദിതോ ഹി നാഭിഃ ത്വാം ദൃഷ്ടവാനിഷ്ടദമിഷ്ടമദ്ധ്യേ തവൈവ തുഷ്ട്യൈ കൃതയജ്ഞകർമാ

20.2 അഭിഷ്ടുതസ്തത്ര മുനീശ്വരൈസ്ത്വം രാജ്ഞാ സ്വതുല്യം സുതമർത്ഥ്യമാനഃ സ്വയം ജനിഷ്യേƒഹമിതി ബ്രുവാണസ്തിരോദധാ ബർഹിഷി വിശ്വമൂർത്തേ

20.3 നാഭിപ്രിയായാമഥ മേരുദേവ്യാം ത്വമംശതോƒഭൂരൃഷഭാഭിധാനഃ അലോകസാമാന്യഗുണപ്രഭാവപ്രഭാവിതാശേഷജനപ്രമോദഃ

20.4 ത്വയി ത്രിലോകീഭൃതി രാജ്യ്ഭാരം നിധായ നാഭിഃ സഹ മേരുദേവ്യാ തപോവനം പ്രാപ്യ ഭവന്നിഷേവീ ഗതഃ കിലാനന്ദപദം പദം തേ

20.5 ഇന്ദ്രസ്ത്വദുത്കർഷകൃതാദമർഷാദ്വവർഷ നാസ്മിന്നജനാഭവർഷേ യദാ തദാ ത്വം നിജയോഗശക്ത്യാ സ്വവർഷമേനദ്‌വ്യദധാഃ സുവർഷം

20.6 ജിതേന്ദ്രദത്താം കമനീം ജയന്തീമഥോദ്വഹന്നാത്മരതാശയോƒപി അജീജനത്തത്ര ശതം തനൂജാന്യേഷാം ക്ഷിതീശോ ഭരതോƒഗ്രജന്മാ

20.7 നവാഭവന്യോഗിവരാ നവാന്യേ ത്വപാലയൻഭാരതവർഷഖണ്ഡാൻ സൈകാ ത്വശീതിസ്തവ ശേഷപുത്രാസ്തപോബലാദ്ഭൂസുരഭൂയമീയുഃ

20.8 ഉക്ത്വാ സുതേഭ്യോƒഥ മുനീന്ദ്രമദ്ധ്യേ വിരക്തിഭക്ത്യന്വിതമുക്തിമാർഗം സ്വയം ഗതഃ പാരമഹംസ്യവൃത്തിമധാ ജഡോന്മത്തപിശാചചര്യാം

20.9 പരാത്മഭൂതോƒപി പരോപദേശം കുർവൻഭവൻസർവനിരസ്യമാനഃ വികാരഹീനോ വിചചാര കൃത്സ്നാം മഹീമഹീനാത്മരസാഭിലീനഃ

20.10 ശയുവ്രതം ഗോമൃഗകാകചര്യാം ചിരം ചരന്നാപ്യ പരം സ്വരൂപം ദവാഹൃതാംഗഃ കുടകാചലേ ത്വം താപാന്മമാപാകുരു വാതനാഥ