ദശകം മുപ്പത്തിമൂന്ന്

33.1 വൈവസ്വതാഖ്യമനുപുത്രനഭാഗജാത- നാഭാഗനാമകനരേന്ദ്രസുതോƒംബരീഷുഃ സപ്താർണവാവൃതമഹീദയിതോƒപി രേമേ ത്വത്സംഗിഷു ത്വയി ച മഗ്നമനാസ്സദൈവ

33.2 ത്വത്പ്രീതയേസകലമേവ വിതന്വതോƒസ്യ ഭക്ത്യൈവ ദേവ നചിരാദഭൃഥാഃ പ്രസാദം യേനാസ്യ യാചനമൃതേƒപ്യഭിരക്ഷണാർത്ഥം ചക്രം ഭവാൻപ്രവിതതാര സഹസ്രധാരം

33.3 സ ദ്വാദശീവ്രതമഥോ ഭവദർചനാർത്ഥം വർഷം ദധൗ മധുവനേ യമുനോപകണ്ഠേ പത്ന്യാ സമം സുമനസാ മഹതീം വിതന്വൻ പൂജാം ദ്വിജേഷു വിസൃജൻപശുഷഷ്ടികോടിം

33.4 തത്രാഥ പാരണദിനേ ഭവദർചനാന്തേ ദുർവാസസാƒസ്യ മുനിനാ ഭവനം പ്രപേദേ ഭോക്തും വൃതശ്ച സ നൃപേണ പരാർതിശീലോ മന്ദം ജഗാമ യമുനാം നിയമാന്വിധാസ്യൻ

33.5 രാജ്ഞാഥ പാരണമുഹ്ങ്ങ്ര്തസമാപ്തിഖേദാ- ദ്വാരൈവ പാരണമകാരി ഭവത്പരേണ പ്രാപ്തോ മുനിസ്തദഥ ദിവ്യദൃശാ വിജാനൻ ക്ഷിപ്യൻ കൃധോദ്ധൃതജടോ വിതതാന കൃത്യാം

33.6 കൃത്യാം ച താമസിധരാം ഭുവനം ദഹന്തീ- മഗ്രേƒഭിവീക്ഷ്യ നൃപതിർന പദാച്ചകമ്പേ ത്വദ്ഭക്തബാധമഭിവീക്ഷ്യ സുദർശനം തേ കൃത്യാനലം ശലഭയന്മുനിമന്വധാവീത്‌

33.7 ധാവന്നശേഷഭുവനേഷു ഭിയാ സ പശ്യൻ വിശ്വത്ര ചക്രമപി തേ ഗതവാന്വിരിഞ്ചം കഃ കാലചക്രമതിലംഘയതീത്യപാസ്തഃ ശർവം യയൗ സ ച ഭവന്തമവന്ദതൈവ

33.8 ഭൂയോ ഭവന്നിലയമേത്യ മുനിം നമന്തം പ്രോചേ ഭവാനഹമൃഷേ നനു ഭക്തദാസഃ ജ്ഞാനം തപശ്ച വിനയാന്വിതമേവ മാന്യം യാഹ്യംബരീഷപദമേവ ഭജേതി ഭൂമൻ

33.9 താവത്സമേത്യ മുനിനാ സ ഗൃഹീതപാദോ രാജാƒപസൃത്യ ഭവദസ്ത്രമസാവനൗഷീത്‌ ചക്രേ ഗതേ മുനിരദാദഖിലാശിഷോƒസ്മൈ ത്വദ്ഭക്തിമാഗസി കൃതേƒപി കൃപാം ച ശംസൻ

33.10 രാജാ പ്രതീക്ഷ്യ മുനിമേകസമാമനാശ്വാൻ സംഭോജ്യ സാധു തമൃഷിം വിസൃജൻപ്രസന്നം ഭുക്ത്വാ സ്വയം ത്വയി തതോƒപി ദൃഢം രതോƒഭൂത്‌ സായുജ്യമാപ ച സ മാം പവനേശ പായാഃ