ദശകം നാൽപ്പത്തിയഞ്ച്

45.1 അയി സബല മുരാരേ പാണിജാനുപ്രചാരൈഃ കിമപി ഭവനഭാഗാൻ ഭൂഷയന്തൗ ഭവന്തൗ ചലിതചരണകഞ്ജൗ മഞ്ജുമഞ്ജീരശിഞ്ജാ- ശ്രവണകുതുകഭാജൗ ചേരതുശ്ചാരു വേഗാത്‌

45.2 മൃദു മൃദു വിഹസന്താവുന്മിഷദ്ദന്തവന്തൗ വദനപതിതകേശൗ ദൃശ്യപാദാബ്ജദേശൗ ഭുജഗലിതകരാന്തവ്യാലഗത്കങ്കണാങ്കൗ മതിമഹരതമുച്ചൈഃ പശ്യതാം വിശ്വനൃണാം

45.3 അനുസരതി ജനൗഘേ കൗതുകവ്യാകുലാക്ഷേ കിമപി കൃതനിനാദം വ്യാഹസന്തൗ ദ്രവന്തൗ ബലിതവദനപദ്മം പൃഷ്ഠതോ ദത്തദൃഷ്ടീ കിമിവ ന വിദധാഥേ കൗതുകം വാസുദേവ

45.4 ദൃതഗതിഷു പതന്താവുത്ഥിതൗ ലിപ്തപങ്കൗ ദിവി മുനിഭിരപങ്കൈഃ സസ്മിതം വന്ദ്യമാനൗ ദ്രുതമഥ ജനനീഭ്യാം സാനുകമ്പം ഗൃഹീതൗ മുഹുരപി പരിരബ്ധൗ ദ്രാഗ്യുവാം ചുംബിതൗ ച

45.5 സ്നുതകുചഭരമങ്കേ ധാരയന്തീ ഭവന്തം തരളമതി യശോദാ സ്തന്യദാ ധന്യധന്യാ കപടപശുപ മദ്ധ്യേ മുഗ്ധഹാസാങ്കുരം തേ ദശനമുകുളഹൃദ്യം വീക്ഷ്യം വക്ത്രം ജഹർഷ

45.6 തദനു ചരണചാരീ ദാരകൈഃ സാകമാരാ- ന്നിലയതതിഷു ഖേലൻ ബാലചാപല്യശാലീ ഭവനശുകബിഡാലാൻ വത്സകാംശ്ചാനുധാവൻ കഥമപി കൃതഹാസൈർഗോപകൈർവാരിതോƒഭൂഃ

45.7 ഹലധരസഹിതസ്ത്വം യത്ര യത്രോപയാതോ വിവശപതിതനേത്രാസ്തത്ര തത്രൈവ ഗോപ്യഃ വിഗളിതഗൃഹകൃത്യാ വിസ്മൃതാപത്യഭൃത്യാ മുരഹര മുഹുരത്യന്താകുലാ നിത്യമാസൻ

45.8 പ്രതിനവനവനീതം ഗോപികാദത്തമിച്ഛൻ കലപദമുപഗായൻ കോമലം ക്വാപി നൃത്യൻ സദയയുവതിലോകൈരർപിതം സർപിരശ്നൻ ക്വചന നവവിപക്വം ദുഗ്ധമത്യാപിബസ്ത്വം

45.9 മമ ഖലു ബലിഗേഹേ യാചനം ജാതമാസ്താ- മിഹ പുനരബലാനാമഗ്രതോ നൈവ കുർവേ ഇതി വിഹിതമതിഃ കിം ദേവ സന്ത്യജ്യ യാച്ഞ്ഞാം ദധിഘൃതമഹരസ്ത്വം ചാരുണാ ചോരണേന

45.10 തവ ദധിഘൃതമോഷേ ഘോഷയോഷാജനാനാ- മഭജത ഹൃദി രോഷോ നാവകാശം ന ശോകഃ ഹൃദയമപി മുഷിത്വാ ഹർഷസിന്ധൗ ന്യധാസ്ത്വം സ മമ ശമയ രോഗാന്വാതഗേഹാധിനാഥ