ദശകം അൻപത്തിയെട്ട്

58.1 ത്വയി വിഹരണലോലേ ബാലജാലൈഃ പ്രലംബ- പ്രമഥനസവിളംബേ ധേനവഃ സ്വൈരചാരാഃ തൃണകുതുകനിവിഷ്ടാ ദൂരദൂരം ചരന്ത്യഃ കിമപി വിപിനമൈഷീകാഖ്യമീഷാംബഭൂവുഃ

58.2 അനധിഗതനിദാഘക്രൗര്യബൃന്ദാവനാന്താത്‌ ബഹിരിദമുപയാതാഃ കാനനം ധേനവസ്താഃ തവ വിരഹവിഷണ്ണാ ഊഷ്മലഗ്രീഷ്മതാപ- പ്രസരവിസരദംഭസ്യാകുലാഃ സ്തംഭമാപുഃ

58.3 തദനു സഹ സഹായൈർദൂരമന്വിഷ്യ ശൗരേ ഗളിതസരണിമുഞ്ജാരണ്യസഞ്ജാതഖേദം പശുകുലമഭിവീക്ഷ്യ ക്ഷിപ്രമാനേതുമാരാത്‌ ത്വയി ഗതവതി ഹീ ഹീ സർവതോƒഗ്നിർജജൃംഭേ

58.4 സകലഹരിതി ദീപ്തേ ഘോരഭാങ്കാരഭീമേ ശിഖിനി വിഹതമാർഗാ അർദ്ധദഗ്ധാ ഇവാർതാഃ അഹഹ ഭുവനബന്ധോ പാഹി പാഹീതി സർവേ ശരണമുപഗതാസ്ത്വാം താപഹർതാരമേകം

58.5 അലമലമതിഭീത്യ സർവതോ മീലയധ്വം ഭൃശമിതി തവ വാചാ മീലിതാക്ഷേഷു തേഷു ക്വനു ദവദഹനോƒസൗ കുത്ര മുഞ്ജാടവീ സാ സപദി വവൃതിരേ തേ ഹന്ത ഭണ്ഡീരദേശേ

58.6 ജയ ജയ തവ മായാ കേയമീശേതി തേഷാം നുതിഭിരുദിതഹാസോ ബദ്വനാനാവിലാസഃ പുനരപി വിപിനാന്തേ പ്രാചരഃ പാടലാദി- പ്രസവനികരമാത്രഗ്രാഹ്യഘർമാനുഭാവേ

58.7 ത്വയി വിമുഖവിമോച്ചൈസ്താപഭാരം വഹന്തം തവ ഭജനവദന്തഃ പങ്കമുച്ഛോഷയന്തം തവ ഭുജവദുദഞ്ചത്‌ ഭൂരിതേജഃപ്രവാഹം തപസമയമനൈഷീര്യാമുനേഷു സ്ഥലേഷു

58.8 തദനു ജലദജാലൈസ്ത്വദ്വപുസ്തുല്യഭാഭി- ഋവികസദമലവിദ്യൂത്പീതവാസോവിലാസൈഃ സകലഭുവനഭാജാം ഹർഷദാം വർഷവേലാം ക്ഷിതിധരകുഹരേഷു സ്വൈരവാസീ വ്യനൈഷീഃ

58.9 കുഹരതലനിവിഷ്ടം ത്വാം ഗരിഷ്ഠം ഗിരീന്ദ്രഃ ശിഖികുലനവകേകാകാകുഭിഃ സ്തോത്രകാരീ സ്ഫുടകുടജകദംബസ്തോമപുഷ്പാഞ്ജലിം ച പ്രവിദധദനുഭേജേ ദേവ ഗോവർദ്ധനോƒസൗ

58.10 അഥ ശരദമുപേതാം താം ഭവദ്ഭക്തചേതോ- വിമലസലിലപൂരാം മാനയങ്കാനനേഷു തൃണാമമലവനാന്തേ ചാരു സഞ്ചാരയൻ ഗാഃ പവനപുരപതേ ത്വം ദേഹി മേ ദേഹസൗഖ്യം