ദശകം അറുപത്തിയഞ്ച്

65.1 ഗോപീജനായ കഥിതം നിയമാവസാനേ മാരോത്സവം ത്വമഥ സാധയിതും പ്രവൃത്തഃ സാന്ദ്രേണ ചാന്ദ്രമഹസാ ശിശിരീകൃതാശേ പ്രാപൂരയോ മുരലികാം യമുനാവനാന്തേ

65.2 സമ്മൂർഛനാഭിരുദിതസ്വരമണ്ഡലാഭിഃ സമ്മൂർഛയന്തമഖിലം ഭുവനാന്തരാലം ത്വദ്വേണുനാദമുപകർണ്യ വിഭോ തരുണ്യ- സ്തത്താദൃശം കമപി ചിത്തവിമോഹമാപുഃ

65.3 താ ഗേഹകൃത്യനിരതാസ്തനയപ്രസക്താഃ കാന്തോപസേവനപരാശ്ച സരോരുഹാക്ഷ്യഃ സർവം വിസൃജ്യ മുരലീരവമോഹിതാസ്തേ കാന്താരദേശമയി കാന്തതനോ സമേതാഃ

65.4 കാശ്ചിന്നിജാംഗപരിഭൂഷണമാദധാനാ വേണുപ്രണാദമുപകർണ്യ കൃതാർദ്ധഭൂഷാഃ ത്വാമാഗതാ നനു തഥൈവ വിഭൂഷിതാഭ്യ- സ്താ ഏവ സംരുരുചിരേ തവ ലോചനായ

65.5 ഹാരം നിതംബഭൂവി കാചന ധാരയന്തീ കാഞ്ചീം ച കണ്ഠഭുവി ദേവ സമാഗതാ ത്വാം ഹാരിത്വമാത്മജഘനസ്യ മുകുന്ദ തുഭ്യം വ്യക്തം ബഭാഷ ഇവ മുഗ്ധസുഖീ വിശേഷാത്‌

65.6 കാചിത്കുചേ പുനരസജ്ജിതകഞ്ചുലീകാ വ്യാമോഹതഃ പരവധൂഭിരലക്ഷ്യമാണാ ത്വാമായയൗ നിരുപമപ്രണയാതിഭാര- രാജ്യാഭിഷേകവിധയേ കലശീധരേവ

65.7 കാശ്ചിത്‌ ഗൃഹാത്‌ കില നിരേതുമപാരയന്ത്യ- സ്ത്വാമേവ ദേവ ഹൃദയേ സുദൃഢം വിഭാവ്യ ദേഹം വിധൂയ പരചിത്സുഖരൂപമേകം ത്വാമാവിശൻപരമിമാ നനു ധന്യധന്യാഃ

65.8 ജാരാത്മനാ ന പരമാത്മതയാ സ്മരന്ത്യോ നാര്യോ ഗതാഃ പരമഹംസഗതിം ക്ഷണേന തത്ത്വാം പ്രകാശപരമാത്മതനും കഥഞ്ചി- ച്ചിത്തേ വഹന്നമൃതമശ്രമമശ്നുവീയ

65.9 അഭ്യാഗതാഭിരഭിതോ വ്രജസുന്ദരീഭി- ഋമുഗ്ധസ്മിതാർദ്രവദനഃ കരുണാവലോകീ നിസ്സീമകാന്തിജലധിസ്ത്വമവേക്ഷ്യമാണോ വിശ്വൈകഹൃദ്യ ഹര മേ പരമേശ രോഗാൻ