ദശകം ഏഴ്

7.1 ഏവം ദേവ ചതുർദശാത്മകജഗദ്രൂപേണ ജാതഃ പുന- സ്തസ്യോർദ്ധ്വം ഖലു സത്യലോകനിലയേ ജാതോƒസി ധാതാ സ്വയം യം ശംസന്തി ഹിരണ്യഗർഭമഖിലത്രൈലോക്യജീവാത്മകം യോƒഭൂത്‌ സ്ഫീതരജോവികാരവികസന്നാനാസിസൃക്ഷാരസഃ

7.2 സോƒയം വിശ്വിസർഗദത്തഹൃദയസ്സമ്പശ്യമാനസ്സ്വയം ബോധം ഖല്വനവാഷ്യ വിശ്വവിഷയം ചിന്താകുലസ്തസ്ഥിവാൻ താവത്‌ ത്വം ജഗതാംപതേ തപതപേത്യേവം ഹി വൈഹായസീം വാണീമേനമശിശ്രവഃ ശ്രുതിസുഖാം കുർവംസ്തപഃപ്രേരണാം

7.3 കോƒസൗ മാമവദത്പുമാനിതി ജലാപൂർണേ ജഗന്മണ്ഡലേ ദിക്ഷൂദ്വീക്ഷ്യ കിമപ്യനീക്ഷിതവതാ വാക്യാർത്ഥമുത്പശ്യതാ ദിവ്യം വർഷസഹസ്രമാത്തപസാ തേന ത്വമാരാധിത- സ്തസ്മൈ ദർശിതവാനസി സ്വനിലയം വൈകുണ്ഠമേകാദ്ഭുതം

7.4 മായാ യത്ര കദാപി നോ വികുരുതേ ഭാതേ ജഗദ്ഭ്യോ ബഹി- ശ്ശോകക്രോധവിമോഹസാധ്വസമുഖാ ഭാവാസ്തു ദൂരം ഗതാഃ സാന്ദ്രാനന്ദഝരീ ച യത്ര പരമജ്യോതിഃപ്രകാശാത്മകേ തത്‌ തേ ധാമ വിഭാവിതം വിജയതേ വൈകുണ്ഠരൂപം വിഭോ

7.5 യസ്മിന്നാമ ചതുർഭുജാ ഹരിമണിശ്യാമാവദാതത്വിഷോ നാനാഭൂഷണരത്നദീപിതദിശോ രാജദ്വിമാനാലയാഃ ഭക്തിപ്രാപ്തതഥാവിധോന്നതപദാ ദീവ്യന്തി ദിവ്യാ ജനാ- സ്തത്തേ ധാമ നിരസ്തസർവശമലം വൈകുണ്ഠരൂപം ജയേത്‌

7.6 നാനാദിവ്യവധൂജനൈരഭിവൃതാ വിദ്യുല്ലതാതുല്യയാ വിശ്വോന്മാദനഹൃദ്യഗാത്രലതയാ വിദ്യോതിതാശാന്തരാ ത്വത്പാദാംബുജസൗരഭൈകകുതുകാല്ലക്ഷ്മീഃ സ്വയം ലക്ഷ്യതേ യസ്മിൻ വിസ്മയനീയദിവ്യവിഭവം തത്തേ പദം ദേഹി മേ

7.7 തത്രൈവം പ്രതിദർശിതേ നിജപദേ രത്നാസനാധ്യാസിതം ഭാസ്വത്കോടിലസത്കിരീടകടകാദ്യാകൽപദീപാകൃതി ശ്രീവത്സാങ്കിതമാത്തകൗസ്തുഭമണിച്ഛായാരുണം കാരണം വിശ്വേഷാം തവ രൂപമൈക്ഷത വിധിസ്തത്തേ വിഭോ ഭാതു മേ

7.8 കാളാംഭോദകളായകോമളരുചീചക്രേണ ചക്രം ദിശാ- മാവൃണ്വാനമുദാരമന്ദഹസിതസ്യന്ദപ്രസന്നാനനം രാജത്കംബുഗദാരിപങ്കജധരശ്രീമദ്ഭുജാമണ്ഡലം സ്രഷ്ടുസ്തുഷ്ടികരം വപുസ്തവ വിഭോ മദ്രോഗമുദ്വാസയേത്‌

7.9 ദൃഷ്ട്വാ സംഭൃതസംഭ്രമഃ കമലഭൂസ്ത്വത്പാദപാഥോരുഹേ ഹർഷാവേശവശംവദോ നിപതിതഃ പ്രീത്യാ കൃതാർത്ഥീഭവൻ ജാനാസ്യേവ മനീഷിതം മമ വിഭോ ജ്ഞാനം തദാപാദയ ദ്വൈതാദ്വൈതഭവത്സ്വരൂപപരമിത്യാചഷ്ട തം ത്വാം ഭജേ

7.10 ആതാമ്രേ ചരണേ വിനമ്രമഥ തം ഹസ്തേന ഹസ്തേ സ്പൃശൻ ബോധസ്തേ ഭവിതാ ന സർഗവിധിബിർബന്ധോƒപി സഞ്ജായതേ ഇത്യാഭാഷ്യ ഗിരം പ്രതോഷ്യനിതരാം തച്ചിത്തഗൂഢഃ സ്വയം സൃഷ്ടൗ തം സമുദൈരയസ്സ ഭഗവന്നുല്ലാസയോല്ലാഘതാം