ദശകം എഴുപത്തിമൂന്ന്

73.1 നിശമയ്യ തവാഥ യാനവാർതാം ഭൃശമാർതാഃ പശുപാലബാലികാസ്താഃ കിമിദം കിമിദം കഥന്ന്വിതീമാഃ സമവേതാഃ പരിദേവിതാന്യകുർവൻ

73.2 കരുണാനിധിരേഷു നന്ദസൂനുഃ കഥമസ്മാന്വിസൃജേദനന്യനാഥാഃ ബത നഃ കിമു ദൈവമേവമാസീദിതി താസ്ത്വദ്ഗതമാനസാ വിലേപുഃ

73.3 ചരമപ്രഹരേ പ്രതിഷ്ഠമാനഃ സഹ പിത്രാ നിജമിത്രമണ്ഡലൈശ്ച പരിതാപഭരം നിതംബിനീനാം ശമയിഷ്യൻ വ്യമുചസ്സഖായമേകം

73.4 അചിരാദുപയാമി സന്നിധിം വോ ഭവിതാ സാധു മയൈവ സംഗമശ്രീഃ അമൃതാംബുനിധൗ നിമജ്ജയിഷ്യേ ദ്രുതമിത്യാശ്വസിതാ വധൂരകാർഷീഃ

73.5 സവിഷാദഭരം സയാഞ്ചമുച്ചൈരതിദൂരം വനിതാഭിരീക്ഷ്യമാണഃ മൃദു തദ്ദിശി പാതയന്നപാംഗാൻ സബലോƒക്രൂരരഥേന നിർഗതോƒഭൂഃ

73.6 അനസാ ബഹുലേന വല്ലവാനാം മനസാ ചനുഗതോƒഥ വല്ലഭാനാം വനമാർതഭൃഗം വിഷണ്ണവൃക്ഷം സമതീതോ യമുനാതടീമയാസീഃ

73.7 നിയമായ നിമജ്യ വാരിണി ത്വമഭിവീക്ഷ്യാഥ രഥേƒപി ഗാന്ദിനേയഃ വിവശോƒജനി കിന്ന്വിദം വിഭോസ്തേ നനു ചിത്രം ത്വവലോകനം സമന്താത്‌

73.8 പുനരേഷ നിമജ്യ പുണ്യശാലീ പുരുഷം ത്വാം പരമം ഭുജംഗഭോഗേ അരികംബുഗദാംബുജൈഃ സ്ഫുരന്തം സുരസിദ്ധൗഘപരീതമാലുലോകേ

73.9 സ തദാ പരമാത്മസൗഖ്യസിന്ധൗ വിനിമഗ്നഃ പ്രണുവൻപ്രകാരഭേദൈഃ അവിലോക്യ പുനശ്ച ഹർഷസിന്ധോരനുവൃത്യാ പുലകാവൃതോ യയൗ ത്വാം

73.10 കിമു ശീതലിമാ മഹാഞ്ഞലേ യത്പുളകോƒസാവിതി ചോദിതേന തേന അതിഹർഷനിരുത്തരേണ സാർദ്ധം രഥവാസീ പവനേശ പാഹി മാം ത്വം