ദശകം എഴുപത്തിനാല്‌

74.1 സമ്പ്രാപ്തോ മഥുരാം ദിനാർദ്ധവിഗമേ തത്രാന്തരസ്മിന്വസ- ന്നാരാമേ വിഹിതാശനഃ സഖിജനൈര്യാതഃ പുരീമീക്ഷിതും പ്രാപോ രാജപഥം ചിരശ്രുതിധൃതവ്യാലോകകൗതൂഹല- സ്ത്രീപുംസോദ്യദഗണ്യപുണ്യനിഗളൈരാകൃഷ്യമാണോ നു കിം

74.2 ത്വത്പാദദ്ദുതിവത്സരാഗസുഭഗാസ്ത്വന്മൂർത്തിവദ്യോഷിതഃ സമ്പ്രാപ്താ വിലസത്പയോധരരുചോ ലോലാ ഭവദ്ദൃഷ്ടിവത്‌ ഹാരിണ്യസ്ത്വദുരസ്സ്ഥലീവദയി തേ മന്ദസ്മിതപ്രൗഢിവ- ന്നൈർമല്യോല്ലസിതാഃ കചൗഘരുചിവദ്രാജത്കലാപാശ്രിതാഃ

74.3 താസാമാകലയന്നപാംഗവലനൈർമോദം പ്രഹർഷാദ്ഭുത- വ്യാലോലേഷു ജനേഷു തത്ര രജകം കഞ്ചിത്പടീം പ്രാർത്ഥയൻ കസ്തേ ദാസ്യതി രാജകീയവസനം യാഹീതി തേനോദിതഃ സദ്യസ്തസ്യ കരേണ ശീർഷമഹൃഥാഃ സോƒപ്യാപ പുണ്യാം ഗതിം

74.4 ഭൂയോ വായകമേകമായതമതിം തോഷേണ വേഷോചിതം ദാശ്വാംസം സ്വപദം നിനേഥ സുകൃതം കോ വേദ ജീവാത്മനാം മാലാഭിഃ സ്തബകൈഃ സ്തവൈരപി പുനർമാലാകൃതാ മാനിതോ ഭക്തിം തേന വൃതാം ദിദേശിഥ പരാം ലക്ഷ്മീം ച ലക്ഷ്മീപതേ

74.5 കുബ്ജാമബ്ജവിലോചനാം പഥി പുനർദൃഷ്ട്വാംഗരാഗേ തയാ ദത്തേ സാധു കിലാംഗരാഗമദദാസ്തസ്യാ മഹാന്തം ഹൃദി ചിത്തസ്ഥാമൃജുതാമഥ പ്രഥയിതും ഗാത്രേƒപി തസ്യാഃ സ്ഫുടം ഗൃഹ്ണന്മഞ്ജു കരേണ താമുദനയസ്താവജ്ജഗത്സുന്ദരീം

74.6 താവന്നിശ്ചിതവൈഭവാസ്തവ വിഭോ നാത്യന്തപാപാ ജനാ യത്കിഞ്ചിദ്ദദതേ സ്മ ശക്ത്യനുഗുണം താംബൂലമാല്യാദികം ഗൃഹ്ണാനഃ കുസുമാദി കിഞ്ചന തദാ മാർഗേ നിബദ്ധാഞ്ജലി- ഋനാതിഷ്ഠം ബത യതോƒദ്യ വിപുലാമാർതിം വ്രജാമി പ്രഭോ

74.7 ഏഷ്യാമിതി വിമുക്തയാപി ഭഗവന്നാലേപദാത്ര്യാ തയാ ദൂരാത്കാതരയാ നിരീക്ഷിതഗതിസ്ത്വം പ്രാവിശോ ഗോപുരം ആഘോഷാനുമിതത്വദാഗമമഹാഹർഷോല്ലലദ്ദേവകീ- വക്ഷോജപ്രഗലത്പയോരസമിഷാത്ത്വത്കീർതിരന്തർഗതാ

74.8 ആവിഷ്ടോ നഗരീം മഹോത്സവവതീം കോദണ്ഡശാലാം വ്രജൻ മാധുര്യേണ നു തേജസാ നു പുരുഷൈർദൂരേണ ദത്താന്തരഃ സ്രഗ്ഭിർഭൂഷിതമർചിതം വരധനുർമാമേതി വാദാത്പുരഃ പ്രാഗൃഹ്ണാഃ സമരോപയഃ കില സമാക്രാങ്ക്ഷീരഭാങ്ക്ഷീരപി

74.9 ശ്വഃ കംസക്ഷപണോത്സവസ്യ പുരതഃ പ്രാരംഭതൂര്യോപമ- ശ്ചാപധ്വംസമഹാധ്വനിസ്തവ വിഭോ ദേവാനരോമാഞ്ചയത്‌ കംസസ്യാപി ച വേപഥുസ്തദുദിതഃ കോദണ്ഡഖണ്ഡദ്വയീ- ചണ്ഡാഭ്യാഹതരക്ഷിപൂരുഷരവൈരുത്കൂലിതോƒഭൂത്ത്വയാ

74.10 ശിഷ്ടൈർദുഷ്ടജനൈശ്ച ദൃഷ്ടമഹിമാ പ്രീത്യാ ച ഭീത്യാ തതഃ സംപശ്യൻപുരസമ്പദം പ്രവിവരൻസായം ഗതോ വാടികാം ശ്രീദാംനാ സഹ രാധികാവിരഹജം ഖേദം വദൻപ്രസ്വപ- ന്നാനന്ദന്നവതാരകാര്യഘടനാദ്വാതേശ സംരക്ഷ മാം