ദശകം എൺപത്തിയഞ്ച്

85.1 തതോ മഗധഭൂമൃതാ ചിരനിരോധസംക്ലേശിതം ശതാഷ്ടകയുതായുതദ്വിതയമീശ ഭൂമീഭൃതാം അനാഥശരണായ തേ കമപി പൂരുഷം പ്രാഹിണോ- ദയാചത സ മാഗധക്ഷപണമേവ കിം ഭൂയസാ

85.2 യിയാസുരഭിമാഗധം തദനു നാരദോദീരിതാ- ദ്യുധിഷ്ഠിരമഖോദ്യമാദുഭയകാര്യപര്യാകുലഃ വിരുദ്ധജയിനോƒധ്വരാദുഭയസിദ്ധിരിത്യുദ്ധവേ ശശംസുഷി നിജൈഃ സമം പുരമിയേഥ യൗധിഷ്ഠിരീം

85.3 അശേഷദയിതായുതേ ത്വയി സമാഗതേ ധർമജോ വിജിത്യ സഹജൈർമഹീം ഭവദപാംഗസംവർദ്ധിതൈഃ ശ്രിയം നിരുപമാം വഹന്നഹഹ ഭക്തദാസായിതം ഭവന്തമയി മാഗധേ പ്രഹിതവാൻസഭീമാർജുനം

85.4 ഗിരിവ്രജപുരം ഗതാസ്തദനു ദേവ യൂയം ത്രയോ യയാച സമരോത്സവം ദ്വിജമിഷേണ തം മാഗധം അപൂർണസുകൃതം ത്വമും പവനജേന സംഗ്രാമയൻ നിരീക്ഷ്യ സഹ ജിഷ്ണുനാ ത്വമപി രാജയുധ്വാ സ്ഥിതഃ

85.5 അശാന്തസമരോദ്ധതം വിടപപാടനാസംജ്ഞയാ നിപാത്യ ജരസസ്സുതം പവനജേന നിഷ്പാടിതം വിമുച്യ നൃപതീന്മുദാ സമനുഗൃഹ്യ ഭക്തിം പരാം ദിദേശിഥ ഗതസ്പൃഹാനപി ച ധർമഗുപ്ത്യൈ ഭുവഃ

85.6 പ്രചക്രുഷി യുധിഷ്ഠിരേ തദനു രാജസൂയാധ്വരം പ്രസന്നഭൃതകീഭവത്സകലരാജകവ്യാകുലം ത്വമപ്യയി ജഗത്പതേ ദ്വിജപദാവനേജാദികം ചകർത്ഥ കിമു കഥ്യതേ നൃപവരസ്യ ഭാഗ്യോന്നതിഃ

85.7 തതസ്സവനകർമണി പ്രവരമഗ്ര്യപൂജാവിധിം വിചാര്യ സഹദേവവാഗനുഗതസ്സ ധർമാത്മജഃ വ്യധത്ത ഭവതേ മുദാ സദസി വിശ്വഭൂതാത്മനേ തദാ സസുരമാനുഷം ഭുവനമേവ തൃപ്തിഃ ദധൗ

85.8 തതസ്സപദി ചേദിപോ മുനിനൃപേഷു തിഷ്ഠത്സ്വഹോ സഭാജയതി കോ ജഡഃ പശുപദുർദുരൂടം വടും ഇതി ത്വയി സ ദുർവചോവിതതിമുദ്വമന്നാസനാ- ദുദാപതദുദായുധഃ സമപതന്നമും പാണ്ഡവാഃ

85.9 നിവാര്യ നിജപക്ഷഗാനഭിമുഖസ്യ വിദ്വേഷിണ- സ്ത്വമേവ ജഹൃഷേ ശിരോ ദനുജദാരിണാ സ്വാരിണാ ജനുസ്ത്രിതയലബ്ധയാ സതതചിന്തയാ ശുദ്ധധീ- സ്ത്വയാ സ പരമേകതാമധൃത യോഗിനാം ദുർലഭാം

85.10 തതസ്സുമഹിതോ ത്വയാ ക്രതുവരേ നിരൂഢേ ജനോ യയൗ ജയതി ധർമജോ ജയതി കൃഷ്ണ ഇത്യാലപൻ ഖലഃ സ തു സുയോധനോ ധുതമനാസ്സപത്നശ്രിയാ മയാർപിതസഭാമുഖേ സ്ഥലജലഭ്രമാദഭ്രമീത്‌

85.11 തദാ ഹസിതമുത്ഥിതം ദ്രുപദന്ദനാഭീമയോ- രപാംഗകലയാ വിഭോ കിമപി താവദുജ്ജൃംഭയൻ ധരാഭരനിരാകൃതൗ സപദി നാമ ബീജം വപൻ ജനാർദന മരുത്പുരീനിലയ പാഹി മാമാമയാത്‌