ഡോ. ശാന്തകുമാരി.സി

ആലുവ സെന്റ് സേവിയേഴ്‌സ് വിമന്‍സ് കോളേജിലെ മലയാള വിഭാഗം മേധാവി.

കൃതി

ഉള്ളൂരിന്റെ കാവ്യകല