ശങ്കര വാര്യര്‍

ജനനം: 1500 ല്‍

കൃതികള്‍

യുക്തിദീപികതന്ത്രസംഗ്രഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഷ്യം.യുക്തിഭാസത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രചിച്ചത്.
ലഘുവിവൃതിതന്ത്രസംഗഹത്തിന്റെ ചെറു ഭാഷ്യം
ക്രിയക്രമകാരിഭാസ്‌ക്കരന്‍ രണ്ടാമന്റെ ലീലാവതിയുടെ വിശദമായ ഭാഷ്യം
1529 ലെ ജ്യോതിശാസ്ത്ര ഭാഷ്യം
1554 ലെ ജ്യോതിശാസ്ത്ര കൈപുസ്തകം