ജ: 11.10.1954. ജോ: എഴുത്ത്, സിനിമാ സംവിധാനം, അഭിനയം. കൃ: അമ്മയാണെ സത്യം (ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പുകള്‍).