ജ: 23.5.1919 വളാശേ്ശരി, മലപ്പുറം. ജോ: രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തനം. കൃ: എം.എന്‍. റോയ് സ്വതന്ത്ര്യന്വേഷിയായ വിപ്‌ളവകാരി, വ്യകതി സമുദായം വിപ്‌ളവം. പു: കേരള സാഹിത്യ അക്കാഡമി അവാര്‍ഡ്.