പേര് : ഉഴുത്രവാരിയര്‍
ജ : 19051872, പൊന്നാനി.
ജോ : അദ്ധ്യാപനം.
കൃ : ദകഷിണയാത്ര, ജനകോപദേശം, ശ്രീരാമഹരി, ഉത്തരയാത്ര തുടങ്ങിയവ.
മ : 29111942.