ജ: 10.11.1941, ഒറ്റപ്പാലം. ജോ: എന്‍.ബി.എസ് മാനേജര്‍, പത്രപ്രവര്‍ത്തനം. കൃ: തായമ്പക, അപ്പുവിന്റെ പാട്ടുകള്‍, ശേ്‌ളാക കച്ചേരി. പു: സംസ്ഥാന ബാല സാഹിത്യ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പുരസ്‌കാരം