ജ: 30.1.1932 ചെര്‍പ്പുളശേ്ശരി. ജോ: അദ്ധ്യാപനം. കൃ: പുലാക്കാട്ട് രവീന്ദ്രന്റെ കവിതകള്‍, നകഷത്ര പരാഗം, പ്രവാസം, സ്വകേഷത്രം തുടങ്ങിയവ. പു: കേരള സാഹിത്യ അക്കാഡമി അവാര്‍ഡ്. മ: 21.6.1995.