ഹൈന്ദവരുടെ അനുഷ്ഠാനപരമായ ആഘോഷം. ശിവപ്രസാദത്തിനുവേണ്ടിയാണ് ശിവരാത്രി വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. മാഘമാസത്തിലെ കൃഷ്ണചതുര്‍ശി ദിവസമാണ് ആഘോഷിക്കേണ്ടതെന്ന് ശിവരാത്രിമാമാത്മ്യത്തില്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍, ഫാല്‍ഗുനമാസത്തിലും ശിവരാത്രി വരുമത്രെ.