പദദോഷങ്ങള്‍ 8. അപ്രതീതംശാസ്ത്രമാത്രത്തിലല്ലാതെ ലോകത്തില്‍ പ്രസിദ്ധികുറഞ്ഞത് അപ്രതീതം. ഉദാ; നല്ലേഴാമെടമുണ്ടെങ്കി ലില്ലം
താനിന്ദ്രലോകമാം അല്ലെങ്കിലോ നരകമാം ചൊല്ലേറുന്നിന്ദ്രലോകവും ഇവിടെ ‘ഏഴാമെടം’ ഭാര്യ എന്ന അര്‍ത്ഥത്തില്‍
ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രത്തില്‍ മാത്രമേ പ്രസിദ്ധിയുള്ളു. അര്‍ത്ഥബോധത്തിലുള്ള പ്രതീതിവിംബം തന്നെയാകുന്നു ദുഷ്‌കതാബീജം.
 പദദോഷങ്ങള്‍ 9. അവാചകം വിവക്ഷിതമായ അര്‍ത്ഥത്തെ കുറിക്കാന്‍ ശക്തിയില്ലാത്തത് അവാചകം
 പദദോഷങ്ങള്‍ 10. സന്ദിദ്ധം അതോ ഇതോ വിവക്ഷിതമെന്നു സംശയത്തിനു ആസ്പ്ദമായത് സന്ദിദ്ധം
 പദദോഷങ്ങള്‍ 11, അനുചിതര്‍ത്ഥം വിവക്ഷിതത്തിന് വിരുദ്ധമായത് അനുചിതാര്‍ത്ഥം
 വാക്യദോഷങ്ങള്‍ ക്‌ളിഷ്ടം വിരുദ്ധബന്ധാഖ്യം വിസന്ധി ഹതവ്യത്തവും ഉക്തന്യൂനാധികപദം സമാപ്തപുനരാത്തവും
പതല്‍പ്രകര്‍ഷം സങ്കീര്‍ണ്ണം അഭവന്മതയോഗവും ഗര്‍ദ്ദിതാനുക്ത വാച്യബ പ്രസിദ്ധിഹതവും പുന;
 വാക്യദോഷങ്ങള്‍ 1. ക്‌ളിഷ്ടം അര്‍ത്ഥപ്രതീതിയില്‍ കേ്‌ളശമുള്ളത് ക്‌ളിഷ്ടം. കേ്‌ള്ശശം വരുന്നത് ദൂരാന്വയം കൊണ്ടാണ്
 വാക്യദോഷങ്ങള്‍ 2, വിരുദ്ധബന്ധം വിവക്ഷിതമായ രസത്തിന് വിരുദ്ധമായ ബന്ധം ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്ത് വിരുദ്ധബന്ധം
 വാക്യദോഷങ്ങള്‍3. വിസന്ധി വിരൂപമായുള്ള സന്ധിയുള്ളത് വിസന്ധി. വൈരൂപ്യം നാലുരീതിയില്‍ വരാം 1. സന്ധികാര്യം
ചെയ്യാതിരിക്കല്‍ 2,കര്‍ണ്ണകടോരമായ പദപ്രയോഗം 3.സന്ധിച്ചേര്‍ച്ചയാല്‍ അശ്‌ളീലാര്‍ത്ഥപ്രതീതി 4,സംസ്‌ക്യത
സന്ധികാര്യം അടുത്തുനില്‍ക്കുന്ന മലയാളപദത്തെ ബാധിക്കുക
 വാക്യദോഷങ്ങള്‍ 4,ഹതവ്യത്തം വ്യത്തവിഷയത്തില്‍ ദോഷപ്പെട്ടത് ഹതവ്യത്തം
 വാക്യദോഷങ്ങള്‍ 5,ഉക്തപദം ഒരേ പദത്തെ ഒരേ അര്‍ത്ഥത്തില്‍തന്നെ ഒരു പദ്യത്തില്‍ ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം പ്രയോഗിക്കുന്നത്.
കവിക്കുള്ള ശബ്ദദാരിദ്ര്യം വെളിപ്പെടുന്നത് ദുഷകതാബീജം.