56. സ്മൃത്യാദികളിലും തീണ്ടിച്ചട്ടം
മത്യാപിമാമുനിമാരോർത്തില്ല
അത്യാപത്തിന്നിതു മലയാളരാജ്യത്തിൽ
എത്തിയല്ലോ കഷ്ടം ! യോഗപ്പെണ്ണേ!- തമ്മിൽ
കൂത്തു പിടിപ്പിക്കാൻ ജ്ഞാനപ്പെണ്ണെ!

57. മലയാളരാജ്യത്തെ ഹിന്തുക്കളിൽ
പലയാളുകളുമുണ്ടിസ്സാധുകളെ
വിലയാളുകളാക്കി വഴിയിൽ നടക്കുമ്പോൾ
വിലക്കിയകറ്റുന്നു യോഗപ്പെണ്ണേ!- എന്തു
കൊലക്കുടുക്കാണിതു ജ്ഞാനപ്പെണ്ണെ!

58. പാണ്ടിരാജ്യത്തിലൊരു ദിക്കിലും
തീണ്ടിക്കുളിയെന്ന ചട്ടമില്ല
രണ്ടുമാസം ഞാൻ നടന്നാരുമെന്നോടു
ശണ്ഠക്കുവന്നില്ല യോഗപ്പെണ്ണെ!- സുഖ-
മുണ്ടെനിക്കാനാട്ടിൽ ജ്ഞാനപ്പെണ്ണെ!

59. കർണ്ണാടകത്തിലും തീണ്ടാട്ടലാം
കർണ്ണകഠോരനിനാദമില്ല-
വർണ്ണങ്ങൾ നാലുണ്ടുവെങ്കിലു മജ്ഞാനം
നിർണ്ണയിച്ചില്ലല്ലോ യോഗപ്പെണ്ണെ!- എത്ര
സ്വർണ്ണരാജ്യമതു ജ്ഞാനപ്പെണ്ണേ!

60. ഹിന്തുസ്ഥാനത്തെയധിവസിക്കും
ഹിന്തുക്കളൊക്കെയൊരുപോലെ
എന്തൊരു കഷ്ടം മലയാളത്തിൽ മാത്രം –
ഏന്തിയല്ലൊയിതു യോഗപ്പെണ്ണേ!- ബഹു –
കുന്തമല്ലേയിതു ജ്ഞാനപ്പെണ്ണെ!