സര്‍ഗം നാല്

ശ്ലോകം

യമുനാ തീരവാനീര
നികുഞ്‌ജേ വന്ദമാസ്ഥിതം!
സാഹ പ്രേമഭരോല്‍ഭ്രാന്തം
മാധവം രാധികാസഖീ!!

പരിഭാഷ

ഏവം വിലപ്യ യമുനാതടകുഞ്ജഗേഹേ
മേവുമ്പൊളമ്പൊടു തിരഞ്ഞു നടന്നു കാണ്മാന്‍
ഭാവിച്ച രാധികയുടേ സഖി വന്നവണ്ണ
മാവിശ്വനാഥനെ നമിച്ചുരചെയ്തു കാര്യം.