ജ : 02.05.1929, കല്‌ളിയൂര്‍.
ജോ : അദ്ധ്യാപനം.
കൃ : അഹോരാത്ര ദശാദ്ധ്യായി, ധ്വനിതത്ത്വോദയം, ഉദ്ഭടാലങ്കാര പ്രകാരം, രസതത്വദര്‍ശനം (നിരൂപണം), യോഗവാസിഷ്ഠം വ്യാഖ്യാനം.