ജ : 04.11.1935, വട്ടപ്പറമ്പില്‍.
ജോ : അദ്ധ്യാപനം, കേരള കലാമണ്ഡലത്തില്‍ അംഗം.
കൃ : കേ
പു : കേ
മ : 29.06.1952