ജ: 21.6.1920, മയ്യഴി. ജോ: അദ്ധ്യാപനം, കൃ: അഴുക്കുപുരണ്ട കൈകള്‍, അന്ത്രോമാക് (വി.വ)