ജ : 23061934, കുന്നുകുഴി, തിരുവനന്തപുരം.
ജോ : പബ്‌ളിക് റിലേഷന്‍സ് വകുപ്പില്‍ അസി. ഡയറക്ടര്‍.
കൃ : ഭഗീരഥന്‍, ശകതിസാധന, വിളക്കും നിഴലും, പാനപാത്രം (കവിത), തുളസീമാനസം (നിരൂപണം) തുടങ്ങിയവ.