ജ: 21.3.1929, ആലപ്പുഴ. ജോ: അദ്ധ്യാപനം. കൃ: മുഖശ്രീ, സോക്രട്ടീസിന്റെ കൂടെ, നല്‌ളകുട്ടി (ബാ.സാ). പു: ദേശീയ അദ്ധ്യാപക പുരസ്‌കാരം.