ജ: 19.3.1932 തോട്ടപ്പള്ളി. ജോ: പല്‌ളന ആശാന്‍ സ്മാരക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഡയറക്ടര്‍. കൃ: സാഹിത്യത്തിലെ സിംബോളിസം, ശാന്തിവനത്തിലെ പനിനീര്‍പ്പൂവ്. പു: കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ ഫെലോഷിപ്പ്.