ജ: 27.12.1948. ജോ: പത്രപ്രവര്‍ത്തനം, ദേശാഭിമാനിയില്‍. കൃ: വി.ആര്‍. കൃഷ്ണയ്യര്‍ജനഹൃദയങ്ങളില്‍ ഒരു ന്യായാധിപര്‍, മഹാരാജാവിന് പ്രണയപൂര്‍വ്വം. പു: പ്രസ് അക്കാഡമി അവാര്‍ഡ്.