ജ: 6.3.1938, വടകര. ജോ: അദ്ധ്യാപനം, കൃ: മാര്‍ക്‌സിസവും നവ നിരൂപണവും, ആധുനിക സോവിയറ്റ് സാഹിത്യം, പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യധാര.