ചില പ്രാചീന പദങ്ങളും പ്രയോഗങ്ങളും

 

 ചൂലാറ്റല്ല് ചൂലാല്‍+തല്ല്
 വാണ്‍മേല്‍ വാള്‍+മേല്‍
 മണ്ടീതു മണ്‍+തീതു(ചീത്തമണ്ണ്)
 കര്‍ക്കുളം കല്‍+കുളം
 നയനത്തെല്ല് പുരിയം
 പച്ചദന്തച്ചുവട് നവമായദന്തക്ഷത്തിന്റെ അടയാളം
 കൊല്ലുക കെല്പുണ്ടാകുക
 വില്ലുക വില്‍ക്കുക
 അനവാനം ശ്വാസം വിടാതെ
 പുറ ഭാരം
പാരാടുകലാളിക്കുക
പങ്ങുകാന്തി
 അല്ക്ക നിതംബം