ജ: 10.3.1942, ആറന്മുള. ജോ: അദ്ധ്യാപനം, അസി. എഡിറ്റര്‍ സര്‍വ്വ വിജ്ഞാന കോശം, അണുശകതിയും മനുഷ്യരും, ലഹരി, ജന്തുശാസ്ത്രം.