കവി
പൂര്‍ണ പേര്: പട്ടത്ത് നാരായണന്‍ ഭട്ടതിരിപ്പാട്
പരമേശ്വരന്‍ ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ ഇളയ സഹോദരന്‍.

കൃതി

വിധവ